Κορυφαίες πωλήσεις

Σαμπουάν - καθαριστικά

Κατασκευαστές

Νέα προϊόντα

Δημοφιλή προϊόντα

Sonax Σαμπουάν με κερί 500ml

313200

Ετοιμοπαράδοτο

Για γρήγορη περιποίηση του αυτοκινήτου κατά το πλύσιμο με το χέρι. Πλύσιμο και προστασία δύο σε ένα. Οι βρωμιές διαλύονται σε βάθος και το χρώμα προστατεύεται από το κερί.

Περισσότερες λεπτομέρειες

7,60 € με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

ΔΕΣ ΤΟ VIDEO !

Videp με οδηγίες χρήσης !

https://youtu.be/AoXB6DRdXd8

Προσοχή
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
∆ηλώσεις προφυλάξεων
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα /δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς  

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά / Επισήµανση του περιεχοµένου
µη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 - 15%
κατιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες < 5%
αρωµατικές ουσίες, μεθυλισοθειαζολινόνη, βενζιλισοθειαζολινόνη, νάτριο πυριθειόνης

Αξεσουάρ