Κορυφαίες πωλήσεις

Σαμπουάν - καθαριστικά

Κατασκευαστές

Νέα προϊόντα

Δημοφιλή προϊόντα

Sonax Σαμπουάν γυαλιστικό συμπυκνωμένο 1L

314300

Ετοιμοπαράδοτο

Συμπυκνωμένη δύναμη καθαρισμού για τον πλύσιμο του αυτοκινήτου με το χέρι.Αφήνει τις επιφάνειες καθαρές και γυαλιστερές.Δεν περιέχει φωσφορικά άλατα.Συμπυκνωμένο, αρκούν 2 καπάκια σε ένα κουβά νερό.

Περισσότερες λεπτομέρειες

5,40 € με Φ.Π.Α

Άλλες πληροφορίες

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
∆ηλώσεις προφυλάξεων
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.

P280 Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.


Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα /δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/
διεθνείς κανονισμούς.
  

Κανονισμος (ΕΚ) αριθ. 648/2004 σχετικά µε τα απορρυπαντικά / Επισήµανση του περιεχοµένου
ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες 5 - 15%
αρωµατικές ουσίες, μεθυλισοθειαζολινόνη, βενζιλισοθειαζολινόνη, νάτριο πυριθειόνης

Αξεσουάρ