Ασημί σπρέι για ζάντες 400ML

385919

Ετοιμοπαράδοτο

Ασημί γυαλιστερό χρώμα σε σπρέι για το βάψιμο των ζαντών

4,80 € με Φ.Π.Α

Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά:ακετόνη οξικός n-βουτυλεστέρας βουταν-1-όλη
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Μακριά από παιδιά.
Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.
Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους
50 °C.
Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.