Βερνίκι γυαλιστερό 600ML

693830

Ετοιμοπαράδοτο

Διάφανο βερνίκι για την προστασία του χρώματος

6,20 € με Φ.Π.Α

Προειδοποιητική λέξη Προσοχή
·
Δηλώσεις επικινδυνότητας
H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.
·
Δηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά.
P260 Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.
P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 50 °C.
P501 Απορρίψτε τα περιεχόμενα/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.