Μαύρο χρώμα σπρέι γιαλιστερό 600ML

693854

Ετοιμοπαράδοτο

Μάυρο γυαλιστερό χρώμα

6,20 € με Φ.Π.Α

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:
ακετόνη
οξικός
n-βουτυλεστέρας
βουταν
-1-όλη
· ∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H336
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
·
∆ηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά.
P260
Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.
P210
Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
P251
Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
P211
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P410+P412
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους
50 °C.
P501
Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.
·
Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.