Ασημί σπρέι για ζάντες 600ML

693823

Ετοιμοπαράδοτο

Ασημί γυαλιστερό χρώμα σε σπρέι για το βάψιμο των ζαντών

6,20 € με Φ.Π.Α

Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά:ακετόνη οξικός n-βουτυλεστέρας βουταν-1-όλη
Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα∆οχείο υπό πίεσηΚατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
Μακριά από παιδιά.
Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.
Μακριά από θερµότηταθερµές επιφάνειεςσπινθήρεςγυµνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνεςΝα µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 
50 °C.
Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.
Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.