ΝΕΟ
DC Σπρέι Σαγρέ Structure Effect Μαύρο Ματ 400ml

DC Σπρέι Σαγρέ Structure Effect Μαύρο Ματ 400ml

695995

Ετοιμοπαράδοτο

Ειδικό ακρυλικό χρώµα μαύρο ματ  που προσδίδει στις επιφάνειες µία ειδική σαγρέ επιφάνεια Ιδανικό για τον χοµπίστα  Κατάλληλο για µέταλλο, ξύλο, γυαλί, σκληρά πλαστικά. κεραµικό χαρτόνι.

18,50 € με Φ.Π.Α

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
· Συστατικά που καθορίζουν τον κίνδυνο της επισήμανσης:
ακετόνη
οξικός η-βουτυλεστέρας
Οξεικός 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθυλεστέρας
· Δηλώσεις κινδύνου
H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αεροζόλ. Δοχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει εάν θερμανθεί.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
· Δηλώσεις προφύλαξης
P101 Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, έχετε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.
P211 Μην ψεκάζετε σε ανοιχτή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P251 Μην τρυπάτε και μην καίτε, ακόμη και μετά τη χρήση.
P260 Μην αναπνέετε σπρέι.
P410+P412 Προστατέψτε από την ηλιακή ακτινοβολία. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των 50 °C/122 °F.
P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο / δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
· Επιπλέον πληροφορίες:
EUH066 Η επανειλημμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
Δυνατότητα δημιουργίας εκρηκτικών μειγμάτων χωρίς επαρκή αερισμό