Σπρέι χρώμιο 400ml

674761

Ετοιμοπαράδοτο

Εφε χρωμίου υψηλής γυαλάδας παρόμοιο του χρωμίου όταν εφαρμόζεται σε λείες επιφάνειες. Είναι ένα προϊόν που το αποτέλεσμά του αντέχει στην τριβή και στισ καιρικές συνθήκες. Το κα΄λλίτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνετε όταν η επιφάνεια είναι μαύρη γι΄αυτό συνιστούμε την χρήση ασταριού μαύρου πριν τη χρήση του DupliColor κωδ.674846.

22,00 € με Φ.Π.Α

Για χρήση σε πλαστκά χρησιμοποιήστε πρώτα αστάρι πλαστικών DupliColor κωδ.557163. Αντέχει σε θεμοκρασία 150οC

Κίνδυνος ! Περιέχει ethyle acetate , n-butyl acetate

H222-H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυµα. ∆οχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρµανση µπορεί να διαρραγεί.
H319
Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό.
H336
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
·
∆ηλώσεις προφυλάξεων
P102 Μακριά από παιδιά.
P260
Μην αναπνέετε εκνεφώµατα.
P210
Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Μην καπνίζετε.
P251
Να µην τρυπηθεί ή καεί ακόµη και µετά τη χρήση.
P211
Μην ψεκάζετε κοντά σε γυµνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.
P410+P412
Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να µην εκτίθεται σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους
50 °C.
P501
Απορρίψτε τα περιεχόµενα/δοχείο σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισµούς.
·
Συµπληρωµατικές δηλώσεις:
EUH066 Παρατεταµένη έκθεση µπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρµατος ή σκάσιµο.  

Χωρίς επαρκή αερισμό μπορεί να προκληθούν εκρηκτικά μίγματα

Περιέχει εποξικά συστατικά. Μπορεί να δημιουργήσει αλεργική αντίδραση